ບົດຂຽນ

ABC vs BSV Hash War (ພາກ I) - ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຕ້ອງການ Hash Vote? ບົດແປ Weibo ທີ່ມາ: 【【天下大义大义, 混混为为 ash ash ash ash ash Hash Vote ສ່ວນທີ 0: ເມື່ອໃດທີ່ Bitcoin ຄວນຖືກຖິ້ມ?
ລົງໃນ 21-11-2019